Tigerplast

สินค้ายี่ห้อ Tigerplast ขายสินค้ายี่ห้อ Tigerplast
Tigerplast Product | สินค้ายี่ห้อ Tigerplast
Tigerplast (ไทเกอร์พล๊าส) ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ บริหารงานภายใต้บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Tigerplast คืออะไร ? รู้จักกับผลิตภัณ์จาก Tigerplast

แบรนด์ Tigerplast (อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า "ไทเกอร์พล๊าส") ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และกลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับทำแผล บริหารงานภายใต้บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) โดยประกอบธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 บริษัทฯได้ร่วมทุนกับ บริษัท สมิทแอนด์เนฟฟิวจำกัดประเทศอังกฤษ จัดตั้ง บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด และได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม พรบ.การส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือวิทยาศาตร์ และบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้เข้าจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อย่อว่า “JCT” ในกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 135 ล้านบาท